Zse-legnica.pl nie jest już dostępny tutaj. Spróbuj zse.legnica.eu zamiast tego.

Szkoły publiczne i prywatne w Polsce

W Polsce aż 90% szkół stanowią szkoły publiczne, czyli państwowe. 10% to szkoły niepubliczne, nazywane także prywatnymi lub społecznymi. Podstawowa różnica między nimi wynika ze sposobu ich finansowania.

Szkoła prywatna a państwowa - różnice

Szkoły prywatne są przede wszystkim nastawione na zysk - utrzymują się głównie z czesnego, płaconego przez uczniów lub ich opiekunów oraz z dotacji z budżetu państwa, na przykład w przypadku niepublicznych szkół artystycznych.

Szkoły publiczne finansowane są przez instytucje publiczne - rząd i samorządy terytorialne. Nie pobierają opłat za naukę od swoich uczniów.

Kolejną różnicą między tymi szkołami, jest sposób rekrutacji studentów. W przypadku szkoły państwowej rekrutacja jest określona przez Ustawę o systemie oświaty z 1991 roku. Według niej szkoła publiczna ma obowiązek przyjąć każdego ucznia, który należy do danego rejonu. Szkoła niepubliczna może natomiast ustalić własne kryteria wyboru uczniów. Najczęściej proces rekrutacyjny składa się z wielu etapów i polega na sprawdzeniu umiejętności i talentów uczniów.
Szkoły publiczne przyjmują wszystkie dzieci - nieważne czy są wyjątkowo uzdolnione czy też nie. Natomiast szkoły niepubliczne zwracają szczególną uwagę na osoby ze specjalnymi umiejętnościami, wyróżniające się wśród swoich rówieśników.

Więcej o edukacji można się dowiedzieć tutaj: 

W kwestii nadzoru nad wypełnianiem przez uczniów obowiązku szkolnego, rolę tę w szkole publicznej pełni dyrektor placówki. Jeśli chodzi o szkołę prywatną, to o realizacji takiego obowiązku dyrektor powinien powiadomić swojego odpowiednika w szkole państwowej.
Różnice znaleźć można także w przypadku skreślania danej osoby z listy uczniów, czy też w prowadzeniu i organizacji zajęć.

Szkoły prywatne często zapewniają swoim uczniom zakwaterowanie oraz wyżywienie - są to szkoły z internatem, z których korzysta duża część uczniów, mieszkająca w znacznej odległości od szkoły.

Oferują także liczne zajęcia dodatkowe, których czasami brakuje w szkołach publicznych, oraz gwarantują klasy o małej liczbie uczniów.